Kompleksowa obsługa nieruchomości – Rozmus Zamość - Rozmus Nieruchomości Zamość, oferty sprzedaży i wynajmu domów, mieszkań, działek i obiektów handlowych

Kompleksowa obsługa nieruchomości - biuro nieruchomości Zamość

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Kompleksowa obsługa nieruchomości - Rozmus Nieruchomości - biuro nieruchomości Zamość

Kompleksowa obsługa nieruchomości - Rozmus Zamość
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, obejmujące wszelkie czynności związane z zawarciem transakcji kupna, sprzedaży, zamiany i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości, począwszy od lokali mieszkalnych, domów, apartamentów, poprzez nieruchomości komercyjne, czyli lokale użytkowe, budynki przemysłowe a skończywszy na działkach i gruntach.
 • obsługę formalno-prawną powierzanych transakcji, obejmującą weryfikacje dokumentów własności, dopełnienie formalności w spółdzielniach mieszkaniowych, wydziałach ksiąg wieczystych, urzędach, bankach i innych instytucjach, regulacje stanów prawnych nieruchomości ( tj. sprawdzenie danej nieruchomości pod kątem obciążeń prawnych, długów na rzecz osób trzecich) oraz obsługę polegającą nie tylko na prezentacji oferty ale również aktywnym uczestniczeniu w procesie negocjacji ceny, nadzorowaniu terminów realizacji umowy, przepływów środków pieniężnych, udogodnieniom polegającym na zapewnieniu odpowiednich terminów w kancelariach notarialnych oraz zminimalizowaniu formalności przy sporządzaniu samego aktu notarialnego oraz uczestniczenie przy finałowym wydaniu nieruchomości ( sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego).
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, obejmujące sytuację bieżącą oraz występujące tendencje na lokalnym rynku, analizę cen transakcyjnych oraz innych elementów mających znaczenie przy inwestowaniu na rynku nieruchomości. Ponadto obejmuje porady dotyczące procesu inwestycji z zakresu nieruchomości (w szczególności kupna, dzierżawy, użytkowania, uzyskania kredytu oraz sposobu zarządzania).
 • doradztwo kredytowe obejmuje szereg komplementarnych usług m.in. dobór i dopasowanie odpowiednich instrumentów finansowania danej nieruchomości według potrzeb i preferencji klienta. Pomagamy również w zaciągnięciu kredytu lub pożyczki hipotecznej w ramach współpracy z bankami, doradcami inwestycyjnymi oraz innymi instytucjami o charakterze finansowym.
 • współpracę z kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami, w celu jak najskuteczniejszego i bezkolizyjnego doprowadzenia do sfinalizowania nadzorowanej przez nas transakcji

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości

FUNKCJONALNEJ

 • przejęcie dokumentacji nieruchomości od dewelopera lub poprzedniego zarządcy / administratora,
 • wystąpienie o nadanie numeru NIP i numeru REGON oraz otwarcie rachunków bankowych dla nowo powstałych wspólnot ,
 • przygotowywanie umów z firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości (firmy konserwacyjne, porządkowe, pielęgnacji zieleni, ochroniarskie),
 • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej oraz zgłaszanie szkód i egzekwowanie odszkodowań,
 • opiniowanie i weryfikowanie umów z dostawcami mediów,
 • weryfikowanie faktur dostawców mediów i innych usługodawców.

ADMINISTRACYJNEJ

 • prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych i użytkowych, właścicieli lokali, najemców,
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań członków wspólnoty,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • powiadamianie o podjętych uchwałach,
 • prowadzenie korespondencji w imieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali, najemcami, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami,
 • pełnienie dyżuru na nieruchomości,
 • zapewnienie utrzymania w należytym stanie sanitarnym nieruchomości wspólnych służących do wspólnego użytku mieszkańców i innych użytkowników nieruchomości,
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów dla nieruchomości,
 • obsługa finansowa.

OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ BUDYNKÓW

 • prowadzenie obsługi w zakresie wymiaru opłat z tytułu kosztów zarządu, kosztów bieżącego utrzymania budynku oraz kosztów remontu, —-opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, kanalizację wywóz nieczystości, oraz innych opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • księgowanie wpłat dokonywanych przez banki, placówki pocztowe i inne, na podstawie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie imiennej ewidencji finansowej dla każdego lokalu w zakresie naliczonych opłat oraz dokonywanych wpłat, jak również występujących zaległości i nadpłat,
 • kontrolowanie terminowości wpłat,
 • wystawianie i doręczanie dłużnikom upomnień,
 • podejmowanie działań mających na celu wyegzekwowanie zaległych opłat z zachowaniem trybu dopuszczonego przepisami prawa,
 • dokonywanie przeliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości cen mediów lub innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu,
 • doręczanie właścicielom książeczek opłat,
 • sporządzanie rocznego bilansu,
 • sporządzanie informacji dodatkowej dotyczącej sprawozdania finansowego,

OBSŁUGI TECHNICZNEJ

 • wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego obiektów,
 • sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynku,
 • zlecanie sporządzenia kosztorysów inwestorskich,
 • ocena pilności realizacji potrzeb remontowych,
 • sporządzanie umów o roboty remontowe,
 • prowadzenie przetargów na roboty budowlane,
 • wyłanianie dostawców i wykonawców prac remontowych,
 • przestrzeganie procedur konserwatorskich dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • załatwianie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę przy remontach wymagających takiej decyzji,
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót remontowych,
 • uczestnictwo w realizacji zadań remontowych,
 • uczestnictwo w przetargach oraz udział w odbiorach wykonanych robót,
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego,
 • organizowanie działań związanych z likwidacją przyczyn awarii instalacji i urządzeń,
 • pozyskiwanie kredytów termomodernizacyjnych oraz na roboty budowlane,

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 • organizacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z utrzymywaniem czystości i porządku w budynkach,
 • przygotowanie budynków do okresu zimowego i wiosennego,
 • organizacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z utrzymaniem czystości terenów bezpośrednio przyległych do budynków.